Üdvözlünk, Vendég | Regisztráció | Bejelentkezés

Adatvédelmi irányelvek

A Könyvbönge – online piactér üzemeltetője, a Glocal Economy Kft. (1121 Budapest, Mese utca 4.; Cg. 01-09-982232) a következő adatvédelmi irányelveket követi, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználók által a Könyvbönge – online piactér weboldalának megfelelő használatához szükségesen rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról az Üzemeltető által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

1. Adatkezelő: Glocal Economy Kft (1121 Budapest, Mese utca 4.; Cg. 01-09-982232; továbbiakban: Üzemeltető)

2. A kezelt személyes adatok köre

A Könyvbönge – online piactérre történő regisztráció szükséges az oldalon keresztül lebonyolított vásárláshoz és eladáshoz. A regisztráció és a vásárlás során a Felhasználó döntése alapján megadható adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, postázási hely, születési idő, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomag (ún. „cookie”) kerül elhelyezésre, melynek célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-k a Felhasználó számítógépéről törölhetők, illetve alkalmazásuk letiltható. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

3. Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelésre a konyvbonge.hu (a továbbiakban: weboldal) Felhasználójának önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A személyes adatok felhasználása kifejezett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás alapján történik.

4. Az adatkezelés célja és módja

Az Adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül a Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció, Ügyfélszolgálati funkciók ellátása, Hírlevelek küldése.

A szolgáltatások igénybe vételéhez megadni szükséges Személyes adatok köre a szolgáltatások leírásánál található.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés (pl. weboldal látogatottságra vonatkozósan), az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és a felhasználók jogainak védelme érdekében tárolja az adatkezelő. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Ezen adatok felhasználásával az Üzemeltető a hirdetési és mérési rendszereit is fejlesztheti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jeleníthet meg.

Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azokért az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az Adatkezelés elvei

Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A kezelt Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatok az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használhatók fel.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat. Kivételt képeznek továbbá a jelen szabályzat 10. pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a weboldal üzemeltetője érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

A weboldal informatikai rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

Az Adatkezelő nem érvényesít szankciót olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Adatkezelő gondoskodik a megadott személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Ha a felhasználó által megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbítheti.

Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes; a Felhasználó a Személyes adatának törlését kifejezetten kéri; a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az Adatkezelő akkor mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

7. Az Adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Amennyiben a Felhasználóval szemben az Üzemeltető igényt kíván érvényesíteni, az adatkezelés az ezzel összefüggő jogos érdek fennállásáig megvalósulhat.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8. A Felhasználó rendelkezése Személyes adatairól

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény az ügyfélszolgálat elérhetősége érdekében megadott e-mail címre küldött levélben, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adatfeldolgozás

A weboldal üzemeltetője külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

10. Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt nem tehető felelőssé.

Amennyiben az üzemeltető a tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

  • -amennyiben a Felhasználó a weboldalon keresztül történt vásárlásához kapcsolódó fizetéskor a PayPal online fizetési rendszer kívánja igénybe venni, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az alábbi Személyes adatai kerülhetnek továbbításra a PayPal részére: felhasználónév; vásárlás összege; szállítási név, szállítási telefonszám, szállítási cím; számlázási név, számlázási e-mail, számlázási telefon, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a PayPal Általános Szerződés Feltételeit. A továbbításra került Személyes adatokat a PayPal a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli.
  • -a weboldalon az üzemeltetőn kívül más felhasználó (harmadik személy) általi eladás esetén, a tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő saját hozzájárulása alapján megkapja a rendszertől a másik fél nevét, telefonszámát és e-mail címét.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11. Az aukcióval, illetve a tranzakcióval kapcsolatos adatkezelés

A weboldalon az Üzemeltetőn kívül más felhasználó is kínálhat terméket értékesítésre. Termékek harmadik személy általi eladásra való felkínálása esetén az eladó felhasználói neve nyilvánosságra kerül a termék adataival együtt.

A termékkel kapcsolatos hozzászólások, értékelések a felhasználó nevével együtt nyilvánosságra kerülnek.

A weboldal rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet) a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A sikertelen tranzakciók adatait a rendszer 3 hónap elteltével törli.

A sikeres tranzakciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

A regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (pl. e-mail, telefonszám) az Adatkezelő megkeresheti a felhasználót valamely tranzakció megerősítése céljából (pl. ha egy tranzakciót a vevő sikeresnek értékel, míg az eladó sikertelennek).

Az Adatkezelő által – többek között a sikeres értékesítés után járó jutalékról, aukció feltöltési díjról, termékkiemelésről, extra szolgáltatásról – kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

12. A fogyasztói panaszbejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján kötelező. Minden egyéb esetben (az ügyfélszolgálat igénybevételével tett panaszbejelentés) a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést von maga után az alábbi körben:

a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;

b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz részletes leírása;

d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;

f) panaszos telefonszáma.

13. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, erről azonban valamennyi Felhasználót tájékoztatni kell (hírlevélben, vagy belépéskor felugró ablakban). A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

14. A Felhasználó jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@konyvbonge.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen, a) ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a magyar bíróságok előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). A fogyasztónak minősülő felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján panaszbejelentéssel élhet.

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@konyvbonge.hu e-mail címen.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a weboldalt.

Budapest, 2015.05.18.

Scroll to Top