Üdvözlünk, Vendég | Regisztráció | Bejelentkezés

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, avagy FF) a Glocal Economy Kft. (1121 Budapest, Mese utca 4.; Cg. 01-09-982232; továbbiakban: Üzemeltető) által fenntartott http://www.konyvbonge.hu domain címen elérhető online könyvpiac szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Glocal Economy Kft., mint a konyvbonge.hu online könyvpiac üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Könyvbönge – Online antikvárium és könyvpiac oldalán rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, az oldal által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az alábbi fogalmak a jelen FF-ben a következők szerint értelmezendők:

Könyvbönge – Online antikvárium és könyvpiac: a Glocal Economy Kft. által a www.konyvbonge.hu domain alatt üzemeltetett online kereskedelmi oldal, online piactér, ahol a Felhasználók termékeket adhatnak el illetve vásárolhatnak; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;

Termék: áru, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen FF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;

Eladó: az a Felhasználó, aki a konyvbonge.hu oldalán terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket feltölt;

Licitáló: az a Felhasználó, aki licitál – elektronikus úton vételi ajánlatot tesz - egy olyan termékre, amelyet a piactéren az Eladó aukció keretében kíván értékesíteni;

Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol az oldalon, amely termék az Eladó szándéka szerint aukció keretében vagy fix áron vásárolható meg;

Tranzakció: az afolyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék megvásárlásával/az aukció lezárultával ér véget;

Aukció: az a tranzakció, amelynek során a Felhasználók licitálás (elektronikus úton való vételi ajánlat megtétele) útján vásárolhatják meg az Eladó által feltöltött terméket. Az aukció nyertese az a Felhasználó, aki annak végéig a legmagasabb vételi ajánlatot (licitet) tette, vagy aki a terméket az Eladó által meghatározott (az aukcióban szereplő) fix áron (villámáron) megvásárolta;

1. Taggá válás, regisztrálás

Az Üzemeltető által működtetett online piactér szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen FF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§ (4) bekezdés.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva fiókot nyit,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az online piactér használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést sem magyar, sem idegen nyelven, és nem egyezhet meg az Üzemeltető által nyilvántartott felhasználónevekkel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a konyvbonge.hu informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt megfelelő módon kiegészítse, átalakítsa.

A teljes jogú felhasználói jogosultsággal rendelkező Felhasználó teljes körű vásárlási, licitálási és eladási jogosultsággal is rendelkezik. A kereskedői fiók használatára külön, az alábbiakban részletezett szabályok vonatkoznak.

A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatok az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

A Felhasználó kezdeményezheti regisztrációja törlését, mely így a szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idő) az Üzemeltetőtől nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján.

Kereskedői fiók nyitása

Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó az Üzemeltető által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.

A kereskedői fiókot a felhasználók számára észrevehetően az Üzemeltető az oldalon külön jelzéssel láthatja el. A kereskedői fiók a weboldalon belüli „boltként” funkcionál és meghatározott többletszolgáltatásokkal jár.

Ahol a jelen FF személyes menüt (felhasználói fiókot) említ, arra a kereskedői fiókot is érteni kell.

2. Díjak és számlázás

 • Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfigyelő, e-mail ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, vásárlás, ajánlatkérés, levelezés, magánszemélyek termékértékesítése.
 • Díjköteles szolgáltatások: kereskedői fiók által történő értékesítés, külön megállapodás alapján.

Az online adminisztrációs rendszer folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A Felhasználó az Üzemeltető által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

Az Üzemeltető jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.

Kereskedői fiók esetén a sikeres tranzakciók sikerdíjait számítja fel a rendszer. A sikerdíj alapja a leütési érték, vagy vételár.

Kereskedői fiók esetén az Üzemeltető jogosult egyedi díjakat, illetve díjtételeket megállapítani, melyeket a Felhasználó a kereskedői fiók aktiválásakor, vagy az Üzemeltető által küldött e-mail értesítésben foglalt díjajánlat jóváhagyásával fogad el. A díjajánlat elfogadottnak tekintendő, ha a küldést követő 3 munkanapon belül a Felhasználó azt nem vitatja. A díjajánlattal nem érintett kérdésekben a jelen FF irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

Az Üzemeltető által működtetett online könyvpiacon tranzakció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a regisztrációt követően felhasználói státusszal rendelkezik.

A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat (aukciónál az aukciózárás) esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének (az aukció nyertesének). Kereskedői fiók esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy vételi ajánlat esetén a terméket a Felhasználó által az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően adja át.

A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat számíthatja fel.

Aukciós értékesítés során az ellenérték lehet:

 • az eladó által megjelölt és elért villámár,
 • a legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a minimálárat,
 • minimálár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit.

Fix áras értékesítés esetén az ellenérték az eladó által megadott fix ár lehet.

A Könyvbönge – Online antikvárium és könyvpiac oldalán a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

A Felhasználónak az online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

A Felhasználó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a piacterén regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó e ponttól eltérő szállítási díjakat határozhat meg, melyről az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban ad tájékoztatást.

Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani. Azonos kategóriában maximum tíz (10) azonos aukciót lehet hirdetni egyébként a fix áras értékesítést kell használni és a mennyiség rovatban lehet a darabszámot feltüntetni.

A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, tranzakciókat, keresőszavakat tartalmazó terméklapokat az Üzemeltető eltávolíthatja, a sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában tranzakciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszüntetheti.

A piactéren kizárólag konkrét, valós termék bocsátható árverésre, vagy adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit hirdesse.

Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt kép nem az adott termékről készült és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat az Üzemeltető törölheti. Ez alól kivételt képeznek az Üzemeltető által értékesített termékek.

Licitálás és vásárlás

A piactéren - a Ptk. 6:64. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg.

Aukciós értékesítés során adott licit csak mindkét fél (az eladó és a vevő) beleegyezésével és az Üzemeltető által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre az Üzemeltető nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért az Üzemeltető a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el. Ha a termék feltöltését követően a termék megsemmisül, vagy más okból elérhetetlenné válik, vagy a feltöltött termék állapotában jelentős változás (pl. állagromlás) áll be, az eladó az adott tranzakciót törölheti, akkor is, ha arra érvényes vételi ajánlat (licit) érkezett (aukciótörlés). A felhasználó egy hónapban aukciótörlést kizárólag egyszer hajthat végre. Az aukciótörléssel az adott tranzakcióra érkezett vételi ajánlatok (licitek) automatikusan törlésre kerülnek. Aukciótörlés esetén a törölt tranzakció a feltöltéskor megadott tulajdonságokkal nem indítható újra.

A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket ezen a leütési áron megvenni és átvenni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át és ezt az eladó az Üzemeltető ügyfélszolgálatán jelzi, az Üzemeltető jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket nem adja át a vevő részére, és ezt a vevő az Üzemeltető ügyfélszolgálatán jelzi, az Üzemeltető jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

A fentiektől eltérően, kereskedői fiók esetén a Felhasználó a vásárlásról egyéni e-mail útján is küldhet visszaigazolást a vevő e-mail címére. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolással jön létre, a visszaigazolásban rögzített feltételek szerint.

Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely pontja miatt tiltott.

Az eladónak és a (legmagasabb licitet adó) vevőnek a vételi ajánlat megtételét követően (aukció esetén a licitálási periódus lejártának napjától számítva) 3 (három) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni.

A kereskedői fiókra vonatkozó sajátosságok

Kereskedői fiók esetén a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a Felhasználónál, mint kereskedőnél közvetlenül érvényesítheti.

A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak legkésőbb a Felhasználó által küldött visszaigazolással kell eleget tenni, az Üzemeltető technikai lehetőségek függvényében felületet biztosíthat a tájékoztatások megtételének. A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért minden esetben a Felhasználó, mint kereskedő felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági feltételekre is.

A kereskedői fiók egyes adatai, a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így a kereskedőnek a visszaigazolásban meg kell adnia legalább az alábbi adatokat: neve (cégneve), székhelye (telephelye), vagy lakcíme, elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe), nyilvántartásba vevő bíróság, vagy hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, engedélyköteles tevékenység esetén: engedélyező hatóság megnevezése, kiadott engedélyének száma, adószáma, esetlegesen, tevékenységére irányadó magatartási kódex és annak online hozzáférhetőségének megjelölése.

A kereskedő elismeri, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 457/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a kereskedő köteles biztosítani. A kereskedő a terméklapon megjelenítheti, ha a termékre elállási jog nem gyakorolható, jogszabály által meghatározott kivételek miatt.

4. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

Az online piactér működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Az Üzemeltető nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Az Üzemeltető azonban jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így az Üzemeltető kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, jogvita kialakulása esetére a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, sérelemért kizárólag az azt közzétevő Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Az Üzemeltető azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). Az online piactéren keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy az Üzemeltető nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért.

5. Tiltott termékek

Az online piactéren tilos az alábbi termékek értékesítése:

 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak az Üzemeltetővel kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

6. Visszajelzések és korlátozások

Az online könyvpiac felhasználói visszajelzést adhatnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Felhasználó felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig felfüggeszteni.

Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely az Üzemeltető értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával vagy az szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősít.

Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. Az Üzemeltető a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

7. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Üzemeltető csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon fejlesztésekről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, az Üzemeltető szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint az oldal hivatalos értesítéseiről.

A hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel az Üzemeltető a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a felhasználói fiókban megadott lakcímre küldött küldeménnyel, vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 10-14 óra között) élhet. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását az Üzemeltető által megadott e-mail vagy levélcímén. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek reklámját is tartalmazhatják.

A Felhasználóról az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, az Üzemeltető által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, az Üzemeltető az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

Az Üzemeltető a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

8. Reklamáció, kapcsolattartás

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló e-mail elérhetőségén keresztül fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Az Üzemeltető a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. "live chat" funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető az Üzemeltető részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Budapest, Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Budapest, 2015.05.18.

Scroll to Top